GIANCARLO MONTEBELLO

 
STRINGA, 1981  (photo credit © Giorgio Boschetti)

STRINGA, 1981 (photo credit © Giorgio Boschetti)